HydroTech thiết kế và cung cấp các loại thiết bị & Công nghệ lọc nước bao gồm:

- Hệ thống lọc nhanh trọng lực truyền thống và cải tiên (Aquazur), lọc nổi, tự rửa.

- Hệ thống lọc Áp lực, Hấp phụ

- Hệ lọc màng: UF, NF, RO

HYDROTECH - Innovative solutions for water management
Contact us HydroTech for ordering or consulting
DMCA.com Protection Status