HydroTech thiết kế và cung cấp các loại thiết bị lọc nước khác nhau bao gồm:

- Hệ thống lọc nhanh trọng lực truyền thống

- Hệ thống lọc nhanh trọng lực Aquazur

- Hệ thống lọc Áp lực

- Hệ lọc tự rửa

- Hệ lọc màng

Be loc Aquazur

 

Dây chuyền lọc nhanh trọng lực