ENVIRA DS WEB là một hệ thống SCADA WEB có thể được cài đặt trong tất cả các loại mạng cảm biến để giám sát và điều khiển.
Không phải lúc nào các hệ thống thời tiết cũng đủ nhanh hoặc chính xác để dự đoán lũ lụt kịp thời nhằm ngăn chặn những thiệt hại về cá nhân hoặc môi trường. Hệ thống giám sát và cảnh báo lũ lụt do ENVIRA IoT phát triển nhận được thông tin chính xác và đáng tin cậy về các rủi ro thực sự, do đó có thể thiết lập các biện pháp bảo vệ các khu vực dễ bị tổn thương nhất và Cơ quan quản lý nhà nước có thể thu thập dữ liệu thực tế để tạo ra số liệu thống kê cho việc thiết kế các chiến lược bảo vệ tối ưu.